SÄÄNNÖT

RAUMAN VAUHTITASSUT RY – SÄÄNNÖT 

1. § YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA 

Yhdistyksen nimi on Rauman VauhtiTassut ry (epävirallinen lyhenne RATA) ja sen kotipaikka on Rauma. 

Yhdistys voi pyrkiä jäsenyhdistykseksi tarkoituksensa ja toimintansa mukaisiin yhdistyksiin kuten Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben r.y:hyn ja sen alaisiin yhdistyksiin tai liittoihin. Yhdistys voi tarvittaessa liittyä myös valtakunnallisiin urheilujärjestöihin tai -liittoihin. 

Yhdistyksen kielenä on suomi. 

2. § TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU 

Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää ja ylläpitää Rauman ja sen lähikuntien alueella koiranomistajien, eritoten nuorten, keskuudessa agility-urheilua ja muuta koiraharrastus toimintaa. Yhdistys haluaa toiminnallaan edistää koiraurheilussa ”Fair-play”-tyyliä, välittää jäsenilleen onnistumisen iloa, sekä painottaa toisten kannustamisen tärkeyttä ja näin rakentaa toveruutta sekä yhteistyötä yhdistystoiminnassa. 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys                 

–    järjestää jäsenilleen agility-koulutusta, sekä muita koiraharrastuksiin liittyviä opetus-, valmennus-, neuvonta- ja kasvatustilaisuuksia 

–    järjestää sekä virallisia että epävirallisia agility-kilpailuja, tottelevaisuuskokeita, näyttelyitä, näytöksiä, kursseja, juhlia ja muuta vastaavaa toimintaa 

–    hankkii toimintaan tarvittavia välineitä 

–    toimii yhdessä muiden agilityä harrastavien yhdistysten ja harrastajien kanssa sekä ylläpitää yhteyksiä muihin koirayhdistyksiin 

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi (hankittuaan tarvittaessa asianmukaisen luvan) 

–    ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja 

–    periä pieniä osallistumismaksuja järjestämistään kilpailuista, kokeista ja näyttelyistä 

–    järjestää rahankeräyksiä ja arpajaisia 

–    omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta 

3. § JÄSENET 

Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä 16 vuotta täyttäneet henkilöt, jotka hyväksyvät yhdistyksen tarkoituksen ja sen säännöt. Nuorisojäseniksi voivat liittyä alle 16-vuotiaat henkilöt, jotka hyväksyvät yhdistyksen tarkoituksen ja sen säännöt. Kannatusjäseniksi voivat liittyä yksityiset henkilöt, jotka haluavat tukea yhdistyksen toimintaa. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Hallitus voi evätä jäseneksi pääsemisen ilman perusteluita. 

Yhdistyksen varsinanen jäsen on velvollinen edustamaan Rauman VauhtiTassut ry:tä virallisissa ja epävirallisissa kilpailuissa. Yhdistyksen varsinainen jäsen on velvollinen osallistumaan ensisijaisesti Rauman VauhtiTassut ry:n edustusjoukkueeseen. 

Yhdistyksen nuorisojäsen on velvollinen edustamaan Rauman VauhtiTassut ry:tä virallisissa ja epävirallisissa kilpailuissa. Yhdistyksen nuorisojäsen on velvollinen osallistumaan ensisijaisesti Rauman VauhtiTassut ry:n edustusjoukkueeseen. 

Kaikki edustuspoikkeukset on anottava hallitukselta tai hallituksen määräämältä taholta kirjallisesti. 

4. § JÄSENEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN 

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. 

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittua jäsenyyden ehtoja. 

5. § JÄSENMAKSU 

Varsinaiselta, nuoriso- ja kannatusjäseneltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kullekin jäsenryhmälle päättää vuosikokous. Vuosikokouksessa 2013 päätettiin, että vuosikokouksessa päätetään myös seuraavan toimintakauden jäsenmaksun suuruus. 

6. § HALLITUS 

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuodeksi kerrallaan vuosikokouksessa valittu puheenjohtaja ja kaksi – viisi (2-5) varsinaista jäsentä. 

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai sen ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. 

Hallitus on päätösvaltainen, kun puolet (1/2) sen jäsenistä ja lisäksi puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ovat läsnä. 

Kaikki äänestykset, joista ei erikseen ole säädetty, ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 

Hallituksen tehtävänä on edustaa yhdistystä, tehdä sitoumuksia, vastata yhdistyksen puolesta, valvoa yhdistyksen ja sen jäsenten toimintaa, pitää jäsenluetteloa, sääntöjen mukaisesti hoitaa yhdistyksen asioita sekä vastata yhdistyksen varojen hoidosta. Hallituksella on myös tiedotusvelvollisuus jäsenille. 

7. § YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN 

Yhdistyksen nimenkirjoitusoikeus on puheenjohtajalla yksin tai varapuheenjohtajalla yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa. 

8. § TILIKAUSI JA TILINTARKASTUS 

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. 

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille tai tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien tai tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle. 

9. § YHDISTYKSEN KOKOUKSET 

Yhdistys pitää vuosittain yhden (1) varsinaisen kokouksen. 

Yhdistyksen vuosikokous pidetään tammi-maaliskuussa hallituksen määräämänä päivänä. 

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaativat. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. 

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi (1) ääni. Lisäksi äänivaltainen jäsen voi edustaa valtakirjalla enintään kahta (2) yhdistyksen äänivaltaista jäsentä. Nuorisojäsenellä ja kannatusjäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus kokouksissa. 

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet (1/2) annetuista äänistä. 

Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa

kuitenkin arpa. 

Jos joku läsnä olevista vaatii, tulee vaalin tapahtua suljettuna lippuäänestyksenä. 

10. § YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN 

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä tai sähköpostiviestillä jäsenen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltäväksi tulevat asiat. 

11. § VARSINAISET KOKOUKSET 

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

1. Kokouksen avaus 

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi (2) ääntenlaskijaa 

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

4. Hyväksytään kokouksen esityslista 

5. Esitetään tilinpäätös, hallituksen laatima vuosikertomus ja toiminnantarkastajien tai tilintarkastajien lausunto 

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille 

7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle 

8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja sekä muut jäsenet 

9. Valitaan yksi (1) toiminnantarkastaja tai tilintarkastaja ja yksi (1) varahenkilö 

10. Käsitellään kokouskutsussa mainitut muut asiat 

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. 

12. § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN 

Päätös sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. 

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi siirretään varat vastaavan rekisteröidyn yhdistyksen käyttöön tai eläinsuojelulliseen tarkoitukseen. 

13. § MUUT SÄÄNNÖT 

Sen lisäksi, mitä näissä säännöissä on määrätty, noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain määräyksiä. Tarpeen vaatiessa voi yhdistyksen kokous näiden sääntöjen ja yhdistyslain puitteissa vahvistaa noudatettaviksi yhdistyksen sisäistä toimintaa koskevia säädöksiä.